Regulamin/Dokumenty

Formularz rejestracyjnyRegulamin szkołyKodeks ucznia

.

Formularz rejestracyjny

Pobierz formularz rejestracyjny ucznia:

Formularz w formacie Worda (.doc)
Formularz w formacie Adobe Reader (.pdf)

Pobierz program Adobe Reader, pozwala przeglądać i drukować pliki w formacie .pdf
.
.

Regulamin Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Liverpool

1.   Harmonogram zajęć

Zajęcia w Polskiej Sobotniej Szkole w Liverpool odbywają się w godzinach: 10:30 – 14:00. Od godziny 14:00 do 14:50 odbywają się nieodpłatne dodatkowe zajęcia artystyczne (plastyczne lub taneczne).

Wykaz sobót wolnych od zajęć szkolnych (przerwy semestralne, święta itp.) widnieją na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności.

Uczęszczanie do polskiej szkoły jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej zgodnie z prawem angielskim.

 2. Rejestracja

Każde dziecko uczęszczające do szkoły musi być zarejestrowane – przy zapisywaniu dziecka do szkoły należy wypełnić formularz osobowy ucznia (dostępny w szkole lub na naszej stronie internetowej) oraz niezwłocznie zgłaszać wszelkie zachodzące zmiany w podanych uprzednio danych – szkoła musi dysponować aktualnymi danymi kontaktowymi.

3. Opłaty

Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty szkolnej w wyznaczonym terminie oraz wysokości ustalonej przez Radę Szkoły.

Opłata za cały rok szkolny wynosi:

 • £165  za 1 dziecko,
 • £185 za dwoje dzieci (rodzeństwo),
 • £195 za troje dzieci (rodzeństwo).

Opłatę należy uiścić w ciągu trzech pierwszych sobót od rozpoczęcia roku szkolnego. Do płatności poza tym terminem będzie doliczana dodatkowa opłata w wysokości £5.

W przypadku wycofania dziecka ze szkoły kwota ta nie podlega zwrotowi. Jeśli jednak chęć rezygnacji z dalszej edukacji dziecka zostanie zgłoszona 2 tygodnie przed rozpoczęciem drugiego semestru – kwota za 2 semestr będzie zwrócona.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty, jednak płatność za pierwszy semestr będzie proporcjonalnie wyższa od płatności w drugim semestrze.

W związku z powyższym opłata za pierwszy semestr wyniesie:

 • £100 za 1 dziecko (pozostaje do zapłaty £65 za drugi semestr),
 • £100 za dwoje dzieci (pozostaje do zapłaty £85 za drugi semestr),
 • £100 za troje dzieci (pozostaje do zapłaty £95 za drugi semestr).

Płatność drugiej raty powinna być dokonana w ciągu trzech pierwszych sobót drugiego semestru. Do płatności poza tym terminem będzie doliczana dodatkowa opłata w wysokości £5.

Płatności można dokonywać gotówką lub czekiem (wystawionym na „John Paul II Polish Saturday School”) w siedzibie szkoły, w każdą pracującą sobotę.

4. Przywożenie i odbiór dzieci

4.1 Przywożenie

Dzieci poniżej 11 roku życia muszą być przyprowadzone do szkoły pod opieką osoby dorosłej. Rodzice lub osoba upoważniona przez rodzica jest odpowiedzialna za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły, oraz za upewnienie sie, że dziecko znajduje się w klasie albo w budynku szkolnym. Rodzice pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do momentu rozpoczęcia zajęć o 10.30.

4.2  Odbiór dzieci ze szkoły

Dzieci muszą być odbierane przez swoich rodziców, chyba że upoważnią inną osobę dorosłą do odbioru dziecka. Rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie nauczyciela dziecka o nazwisku upoważnionej osoby. Dzieci powyżej 11 roku życia mogą samodzielnie wracać do domu, chyba że rodzice, po uprzednim powiadomieniu szkoły, nie wyrażają na to zgody. Uczniowie mający mniej niż 11 lat mogą samodzielnie wracać do domu tylko  po podpisaniu przez rodziców/ opiekunów odpowiedniego formularza zgody (formularz dostępny w pokoju nauczycielskim).

Dzieci należy odebrać ze szkoły punktualnie o 14.00 (prosimy rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość w momencie nieprzewidzianego przedłużenia zajęć o 5, 10 minut). Rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe, prosimy o ich odbiór o godz. 14.50.
W przypadku kiedy rodzic przewiduje spóźnienie jest on zobowiązany o poinformowanie o tym szkołę (tel. 07792110391) lub bezpośrednio nauczyciela uczącego dane dziecko. W takim wypadku pozostaje odpowiedzialnością rodzica zabezpieczenie odbioru dziecka przez inną osobę dorosłą do tego upoważnioną.
W przypadku niezawiadomienia szkoły o spóźnieniu będziemy się telefonicznie kontaktować z rodzicem dziecka. W tym czasie dziecko pozostanie na terenie szkoły pod opieką nauczyciela.

4.3  Brak kontaktu

W przypadku gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, nauczyciel będzie kontaktował się z osobami (rodzina lub przyjaciółmi) których numery telefonów zostały podane na formie rejestracyjnej.
W przypadku niemożności kontaktu z powyższymi osobami, po upływie 1 godziny nauczyciel może skontaktować się z policją lub Social Services po poradę i pomoc.

5. Nieobecności

Uczęszczanie do szkoły sobotniej jest dobrowolne, jednakże oczekuje się, że szkoła będzie poinformowana o przewidywanej nieobecności dziecka lub też decyzji o wycofaniu dziecka ze szkoły. W przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i jeżeli powstaną obawy o bezpieczeństwo dziecka, szkoła będzie kontaktowała się z rodzicami. Jeśli będzie to konieczne szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd. Jeśli w szkole zdarzyło się coś niepokojącego dziecko i państwa – należy bezpośrednio skontaktować się z Dyrektorem Szkoły natychmiast lub w ciągu 3 dni od zdarzenia.  Może to być kontakt mailowy lub telefoniczny.

6. Wypadek

W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi rodzice będą natychmiast poinformowani. Przy obrażeniach nie wymagających natychmiastowej ingerencji lekarza, dziecku zostanie udzielona pomoc w szkole. Przy obrażeniach wymagających natychmiastowej  pomocy lekarskiej, zostanie wezwane pogotowie. W szkole nie będzie podawało się dziecku żadnych lekarstw.

7. Fotografowanie

Prosimy o wyrażenie zgody lub sprzeciwu na fotografowanie i publikowanie zdjęć dziecka w mediach. Odpowiednia formuła znajduje się na formularzu osobowym ucznia.

Jednocześnie informujemy, że publikowane zdjęcia nie będą podpisywane imieniem i nazwiskiem osób widniejących na zdjęciach, co uniemożliwia ich identyfikację.

Prosimy wszystkich rodziców robiących zdjęcia podczas szkolnych przedstawień o niepublikowanie w internecie zdjęć, na których widnieją inne dzieci.

8. Podejrzenie o molestowanie lub zaniedbywanie

Jakiekolwiek znaki wskazujące na to, że dziecku dzieje się krzywda lub, że jest zaniedbywane, będą traktowane bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie się dokładnie trzymała wskazówek zawartych w odpowiednim dokumencie ‘Child Protection Policy’ zgodnych z prawem angielskim.

9. Zachowanie w czasie lekcji i przerw.

Za nieprzestrzeganie kodeksu ucznia (przede wszystkim punktów 4, 5, 6, 10, 11 i 12), uczeń otrzyma upomnienie przez nauczyciela, oraz – jeśli tego będzie wymagał nauczyciel- przez dyrektora szkoły (w zależności od przewinienia). Następnie wezwani zostaną rodzice. Jeśli uczeń zbierze 2 poważne upomnienia za ewidentne łamanie wymienionych punktów kodeksu ucznia -  zostanie usunięty z listy uczniów naszej szkoły.

10. Narkotyki, lekarstwa które można nabyć bez recepty i inne używki

Narkotyki, lekarstwa które można nabyć bez recepty i inne używki jakiegokolwiek rodzaju są niedozwolone na terenie szkoły. Dyrektor może całkowicie wykluczyć dziecko ze szkoły, które zażywa lub sprzedaje narkotyki, nawet jeśli zdarzyło się to po raz pierwszy. Ponadto zostaną poinformowane odpowiednie urzędy .
Picie i posiadanie alkoholu, palenie i posiadanie przez uczniów papierosów na terenie szkoły jest zabronione.

11. Bezpieczeństwo wolontariuszy

Priorytetem naszej szkoły jest bezpieczeństwo każdego, zarejestrowanego dziecka na jej terenie. Niezmiernie jednak ważne jest również bezpieczeństwo każdego nauczyciela, asystenta, członka zarządu i pracownika administracyjnego. Naszych wolontariuszy należy traktować z poważaniem i szacunkiem. Szkoła nie będzie prowadziła dialogu z rodzicami/opiekunami, wykazującymi się arogancją i brakiem szacunku dla naszych wolontariuszy.  W przypadku  takiego zdarzenia, aroganccy rodzice zostaną poproszeni o opuszczenie terenu szkoły.  Brak kultury osobistej nie będzie tolerowany.

12.  Zobowiązania rodziców/opiekunów

Jako rodzic/opiekun dziecka uczęszczającego do szkoły zobowiązuję się do:

 1. Dokładnego zapoznania się z regulaminem szkolnym oraz przestrzegania reguł tam zawartych,
 2. Dopilnowania punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci oraz utrzymywaniu wysokiej frekwencji,
 3. Niezwłocznego podawania informacji o zmianie adresu, telefonu, danych personalnych opiekunów dziecka lub stanu zdrowia dziecka (np. alergie), o których szkoła powinna wiedzieć,
 4. Zapoznawania się z informacjami przesyłanymi w emailach lub zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej (w Aktualnościach),
 5. Dopilnowania odrabiania przez dziecko prac domowych,
 6. Pełnienia wyznaczonych dyżurów w sprzątaniu szkoły po zajęciach.
 7. Uczestnictwa we wszystkich organizowanych spotkaniach nauczyciela z rodzicami.

.

Kodeks Ucznia

1. Będę regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły.
2. Będę brać czynny udział w lekcjach.
3. Nie będę jeść ani pić podczas lekcji.
4. Rozumiem, że telefony komórkowe i gry elektroniczne muszą być wyłączone podczas lekcji.
5. Nie będę opuszczać terenu szkoły w godzinach zajęć ( 10.30 – 14.00).
6. Będę opuszczać budynek szkolny podczas przerw.
7. Będę regularnie odrabiać pracę domową.
8. Będę przygotowany do lekcji i nie zapomnę o przynoszeniu zeszytów i podręczników.
9. Będę koleżeński i opiekuńczy w stosunku do rówiesników i młodszych.
10. Będę z szacunkiem odnosić się do starszych, przełożonych i dyżurnych.
11. Będę szanować budynek szkolny i jego wyposażenie.
12. Rozumiem, że posiadanie i zażywanie narkotyków, palenie papierosów i spożywanie alkoholu jest zabronione.