Regulamin/Dokumenty

Formularz rejestracyjny | Regulamin szkoły | Kodeks ucznia

.

Formularz rejestracyjny

Pobierz formularz rejestracyjny ucznia:

Formularz w formacie Worda (.doc)
Formularz w formacie Adobe Reader (.pdf)

Pobierz program Adobe Reader, pozwala przeglądać i drukować pliki w formacie .pdf
.
.

Regulamin Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Liverpoolu

1.   Harmonogram zajęć

Zajęcia w Polskiej Sobotniej Szkole w Liverpool odbywają się w godzinach: 10:30 – 14:00. Od godziny 14:00 do 14:50 odbywają się nieodpłatne dodatkowe zajęcia artystyczne (plastyczne lub taneczne).

Wykaz sobót wolnych od zajęć szkolnych (przerwy semestralne, święta itp.) widnieje na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności.

Uczęszczanie do polskiej szkoły jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej zgodnie z prawem angielskim.

 2. Rejestracja

Każde dziecko uczęszczające do szkoły musi być zarejestrowane – aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić formularz osobowy ucznia (dostępny w szkole lub na naszej stronie internetowej) i dostarczć go do szkoły lub przysłać emailem na szkolny adres. Należy niezwłocznie zgłaszać wszelkie zachodzące zmiany w podanych uprzednio danych – szkoła musi dysponować aktualnymi danymi kontaktowymi. Do naszej szkoły przyjmowane są dzieci, które ukończyły 3 lata. Pierwszeństwo mają dzieci, ktorych rodzeństwo uczęszcza już do naszej szkoły.

3. Opłaty

Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty szkolnej w wyznaczonym terminie oraz wysokości ustalonej przez Radę Szkoły. Płatności można dokonywać gotówką, czekiem (wystawionym na „John Paul II Polish Saturday School”) – siedzibie szkoły, w każdą pracującą sobotę lub przelewem na szkolne konto, z podaniem imienia i nazwiska ucznia (sortcode: 40-29-08, nr konta: 82795221).

Opłata za cały rok szkolny wynosi:

 • £180  za 1 dziecko,
 • £200 za dwoje dzieci (rodzeństwo),
 • £220 za troje i więcej dzieci (rodzeństwo).

Opłatę należy uiścić w ciągu trzech pierwszych sobót od rozpoczęcia roku szkolnego. Przewidujemy rabat w wysokości £5 za wniesienie opłaty za cały rok z góry w powyższym terminie. Niedotrzymanie terminu płatności będzie skutkowało doliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości £10.

W przypadku wycofania dziecka ze szkoły całoroczna opłata nie podlega zwrotowi. Jeśli dziecko będzie wycofane ze szkoły na 2 tygodnie przed rozpoczęciem 2 semestru – zwrócona będzie opłata za 2 semestr. O wycofaniu dziecka ze szkoły należy powiadomić dyrektora lub sekretarza (p. Katarzynę Kościołowską).

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty, jednak płatność za pierwszy semestr będzie proporcjonalnie wyższa od płatności w drugim semestrze.

W związku z powyższym opłata za pierwszy semestr wyniesie:

 • £100 za 1 dziecko (pozostaje do zapłaty £80 za drugi semestr),
 • £120 za dwoje dzieci (pozostaje do zapłaty £80 za drugi semestr),
 • £140 za troje i więcej dzieci (pozostaje do zapłaty £80 za drugi semestr).

Płatność drugiej raty powinna być dokonana w ciągu trzech pierwszych sobót drugiego semestru. Do płatności poza tym terminem będzie doliczana dodatkowa opłata w wysokości £10.

W razie trudności z terminowym uregulowaniu należności (kłopoty finansowe) prosimy o zgłoszenie tego faktu Dyrektorowi Szkoły lub członkowi Rady Szkoły przed upływem terminu zapłaty – umożliwi to omówienie indywidualnego planu płatności.

Rodzice regularnie spóźniający się z płatnościami za szkołę nie będą mogli w przyszłości skorzystać z rozłożenia opłaty na dwie raty. Ponadto, aby zapewnić miejsce swojemu dziecku/dzieciom, będą proszeni o wniesienie całej opłaty już pierwszego dnia nowego roku szkolnego.

4. Przywożenie i odbiór dzieci

4.1 Przywożenie

Dzieci poniżej 11 roku życia muszą być przyprowadzone do szkoły pod opieką osoby dorosłej. Rodzice lub osoba upoważniona przez rodzica jest odpowiedzialna za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły, oraz za upewnienie sie, że dziecko znajduje się w klasie albo w budynku szkolnym. Rodzice pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do momentu rozpoczęcia zajęć o 10.30.

4.2  Odbiór dzieci ze szkoły

Dzieci muszą być odbierane przez swoich rodziców, chyba że upoważnią inną osobę dorosłą do odbioru dziecka. Rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie nauczyciela dziecka o nazwisku upoważnionej osoby. Dzieci powyżej 11 roku życia mogą samodzielnie wracać do domu, chyba że rodzice, po uprzednim powiadomieniu szkoły, nie wyrażają na to zgody. Uczniowie mający mniej niż 11 lat mogą samodzielnie wracać do domu tylko  po podpisaniu przez rodziców/ opiekunów odpowiedniego formularza zgody (formularz dostępny w pokoju nauczycielskim).

Dzieci należy odebrać ze szkoły punktualnie o 14.00 (prosimy rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość w momencie nieprzewidzianego przedłużenia zajęć o 5, 10 minut). Rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe, prosimy o ich odbiór o godz. 14.50.
W przypadku kiedy rodzic przewiduje spóźnienie jest on zobowiązany o poinformowanie o tym szkołę (tel. 07792110391) lub bezpośrednio nauczyciela uczącego dane dziecko. W takim wypadku pozostaje odpowiedzialnością rodzica zabezpieczenie odbioru dziecka przez inną osobę dorosłą do tego upoważnioną.
W przypadku niezawiadomienia szkoły o spóźnieniu będziemy się telefonicznie kontaktować z rodzicem dziecka. W tym czasie dziecko pozostanie na terenie szkoły pod opieką nauczyciela.

4.3  Brak kontaktu

W przypadku gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, nauczyciel będzie kontaktował się z osobami (rodzina lub przyjaciółmi) których numery telefonów zostały podane na formie rejestracyjnej.
W przypadku niemożności kontaktu z powyższymi osobami, po upływie 1 godziny nauczyciel może skontaktować się z policją lub Social Services po poradę i pomoc.

5. Nieobecności

Uczęszczanie do szkoły sobotniej jest dobrowolne, jednakże oczekuje się, że szkoła będzie poinformowana o przewidywanej nieobecności dziecka lub też decyzji o wycofaniu dziecka ze szkoły. Informacje takie prosimy kierować na adres: nieobecnosci.polskaszkola@gmail.com. W wypadku 3 nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka z rzędu oraz braku kontaktu ze strony rodziców, będzie ono skreślone z listy uczniów naszej szkoły.

W przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i powstaną obawy o jego bezpieczeństwo, szkoła będzie kontaktowała się z rodzicami. Jeśli będzie to konieczne, szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd. Jeśli w szkole zdarzyło się coś niepokojącego zarówno dziecko jak i jego rodziców– należy jak najszybciej skontaktować się z dyrektorem szkoły (lub w ciągu 3 dni od zdarzenia) mailowo lub telefonicznie.

6. Wypadek

W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi rodzice będą natychmiast poinformowani. Przy obrażeniach nie wymagających natychmiastowej ingerencji lekarza, dziecku zostanie udzielona pomoc w szkole. Przy obrażeniach wymagających natychmiastowej  pomocy lekarskiej, zostanie wezwane pogotowie. W szkole nie będzie podawało się dziecku żadnych lekarstw.

7. Fotografowanie

Prosimy o wyrażenie zgody lub sprzeciwu na fotografowanie i publikowanie zdjęć dziecka w mediach. Odpowiednia formuła znajduje się na formularzu osobowym ucznia.

Jednocześnie informujemy, że publikowane zdjęcia nie będą podpisywane imieniem i nazwiskiem osób widniejących na zdjęciach, co uniemożliwia ich identyfikację.

Prosimy wszystkich rodziców robiących zdjęcia podczas szkolnych przedstawień o niepublikowanie w internecie zdjęć, na których widnieją inne dzieci.

8. Podejrzenie o molestowanie lub zaniedbywanie

Jakiekolwiek znaki wskazujące na to, że dziecku dzieje się krzywda lub, że jest zaniedbywane, będą traktowane bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie się dokładnie trzymała wskazówek zawartych w odpowiednim dokumencie ‘Child Protection Policy’ zgodnych z prawem angielskim.

9. Zachowanie w czasie lekcji i przerw.

Za nieprzestrzeganie kodeksu ucznia (przede wszystkim punktów 4, 5, 6, 10, 11 i 12), uczeń otrzyma upomnienie przez nauczyciela, oraz – jeśli tego będzie wymagał nauczyciel- przez dyrektora szkoły (w zależności od przewinienia). Następnie wezwani zostaną rodzice. Jeśli uczeń zbierze 2 poważne upomnienia za ewidentne łamanie wymienionych punktów kodeksu ucznia -  zostanie usunięty z listy uczniów naszej szkoły.

10. Narkotyki, lekarstwa które można nabyć bez recepty i inne używki

Narkotyki, lekarstwa które można nabyć bez recepty i inne używki jakiegokolwiek rodzaju są niedozwolone na terenie szkoły. Dyrektor może całkowicie wykluczyć dziecko ze szkoły, które zażywa lub sprzedaje narkotyki, nawet jeśli zdarzyło się to po raz pierwszy. Ponadto zostaną poinformowane odpowiednie urzędy .
Picie i posiadanie alkoholu, palenie i posiadanie przez uczniów papierosów na terenie szkoły jest zabronione.

11. Bezpieczeństwo wolontariuszy

Priorytetem naszej szkoły jest bezpieczeństwo każdego, zarejestrowanego dziecka na jej terenie. Niezmiernie jednak ważne jest również bezpieczeństwo każdego nauczyciela, asystenta, członka zarządu i pracownika administracyjnego. Naszych wolontariuszy należy traktować z poważaniem i szacunkiem. Szkoła nie będzie prowadziła dialogu z rodzicami/opiekunami, wykazującymi się arogancją i brakiem szacunku dla naszych wolontariuszy.  W przypadku  takiego zdarzenia, aroganccy rodzice zostaną poproszeni o opuszczenie terenu szkoły.  Brak kultury osobistej nie będzie tolerowany.

12.  Zobowiązania rodziców/opiekunów

Jako rodzic/opiekun dziecka uczęszczającego do szkoły zobowiązuję się do:

 1. Dokładnego zapoznania się z regulaminem szkolnym oraz przestrzegania reguł tam zawartych,
 2. Dopilnowania punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci oraz utrzymywaniu wysokiej frekwencji,
 3. Niezwłocznego podawania informacji o zmianie adresu, telefonu, danych personalnych opiekunów dziecka lub stanu zdrowia dziecka (np. alergie), o których szkoła powinna wiedzieć,
 4. Zapoznawania się z informacjami przesyłanymi w emailach lub zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej (w Aktualnościach),
 5. Dopilnowania odrabiania przez dziecko prac domowych,
 6. Pełnienia wyznaczonych dyżurów w sprzątaniu szkoły po zajęciach.
 7. Uczestnictwa we wszystkich organizowanych spotkaniach nauczyciela z rodzicami.

Kodeks Ucznia

1. Będę regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły.
2. Będę brać czynny udział w lekcjach.
3. Nie będę jeść ani pić podczas lekcji.
4. Rozumiem, że telefony komórkowe i gry elektroniczne muszą być wyłączone podczas lekcji.
5. Nie będę opuszczać terenu szkoły w godzinach zajęć ( 10.30 – 14.00).
6. Będę opuszczać budynek szkolny podczas przerw.
7. Będę regularnie odrabiać pracę domową.
8. Będę przygotowany do lekcji i nie zapomnę o przynoszeniu zeszytów i podręczników.
9. Będę koleżeński i opiekuńczy w stosunku do rówiesników i młodszych.
10. Będę z szacunkiem odnosić się do starszych, przełożonych i dyżurnych.
11. Będę szanować budynek szkolny i jego wyposażenie.
12. Rozumiem, że posiadanie i zażywanie narkotyków, palenie papierosów i spożywanie alkoholu jest zabronione.

Informacje organizacyjne

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 10:30 – 14:00:

 • uczniowie zbierają się przed zajęciami o 10:30 na boisku szkolnym (z tyły budynku), przedszkolaki zbierają się przy osobnym wejściu znajdującym się w dalszej części boiska po lewej stronie. Po uczniów wychodzą nauczyciele – prosimy rodziców o nie wchodzenie do szkoły,
 • zajęcia kończą się o godz. 14:00 – dzieci są wypuszczane przez nauczycieli wyjściem z sali gimnastycznej (na początku boiska), natomiast przedszkolaki są wyprowadzane przez nauczycieli tym samym wyjściem, którym wchodziły – prosimy wszystkich rodziców o cierpliwe czekanie na dzieci na zewnątrz.

W godzinach 14:00 – 14:50 odbywają się dodatkowe, bezpłatne zajęcia: plastyczne i taneczne – na zmianę co dwa tygodnie. Na zajęcia zapraszamy uczniów od klasy 1 wzwyż – ze względu na duże zainteresowanie konieczne są zapisy na listę (limit 20 osób).

Parking przyszkolny jest przeznaczony wyłącznie dla wolontariuszy pracujących w naszej szkole – wjazd na niego odbywa się za okazaniem szkolnego identyfikatora. Wjazd na parking dla rodziców znajduje się na ulicy Church Rd po prawej stronie (ulica równoległa, poprzedzająca Aviemore Rd jadąc od strony Old Swan). Prosimy nie wjeżdżać na na Aviemore Road – miejsca parkingowe na tej ulicy są przeznaczone tylko dla jej mieszkańców.

Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia – dotyczy to również ulicy Aviemore. Palenie w samochodzie stojącym na parkingu szkolnym jest również niedopuszczalne.

Załatwianie spraw szkolnych (wnoszenie opłat, zakup podręczników itp.) odbywa się w pokoju nauczycielskim tylko w godzinach 10:40 – 11:40 oraz 13:00 – 13:45 – ze względów bezpieczeństwa przebywanie rodziców na terenie szkoły poza wyznaczonymi godzinami jest niedopuszczalne.

Czyste zeszyty do pisania dostarcza szkoła. Prosimy o zaopatrzenie ucznia w podstawowe przybory do pisania (informacja u nauczyciela).

W naszej szkole nie obowiązują mundurki. Prosimy zadbać, aby dziecko było ubrane stosownie do pogody oraz miało na sobie wygodne buty, gdyż podczas przerwy wychodzą na boisko.

Prosimy o zaopatrzenie ucznia w drugie śniadanie (wartościowy posiłek, w miarę możliwości bez słodyczy) oraz wodę – butelka i torebka śniadaniowa powinny być podpisane.

Tygodniowy biuletyn szkolny jest wysyłany najczęściej w czwartki emailem na wszystkie podane w formularzu ucznia adresy emailowe – jeśli ktoś nie dostaje szkolnych emaili prosimy o sprawdzenie SPAM lub zgłoszenie nam tego faktu.

Wykaz sobót wolnych od zajęć szkolnych w aktualnym roku szkolnym znajduje się na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Aktualności” (u góry).