• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Regulamin/Dokumenty

Formularz rejestracyjny | Regulamin szkoły | Kodeks ucznia

 

 

 Formularz rejestracyjny ucznia:

 

https://polskaszkolawliverpool.org.uk/apps/registration.html

  

Regulamin Polskiej Sobotniej Szkoły im. Jana Pawła II w Liverpoolu

 1. Harmonogram zajęć

Uczęszczanie do polskiej szkoły jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej zgodnie z prawem angielskim.

Zajęcia w Polskiej Sobotniej Szkole w Liverpoolu odbywają się w godzinach: 10:30 – 14:00. Od godziny 14:00 do 15:00 odbywają się dodatkowe zajęcia artystyczne (plastyczne lub taneczne).

Wykaz sobót wolnych od zajęć szkolnych (przerwy semestralne, święta itp.) widnieją na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności.

Załatwianie spraw szkolnych (wnoszenie opłat, zakup podręczników itp.) odbywa się w pokoju nauczycielskim wyłącznie w godzinach 10:40 – 11:40 oraz 13:00 – 13:45 – ze względów bezpieczeństwa przebywanie rodziców na terenie szkoły poza wyznaczonymi godzinami jest niedopuszczalne.

Prowadzenie przez rodziców indywidualnych rozmów z nauczycielami może odbywać się wyłącznie po zakończeniu zajęć lekcyjnych i przekazaniu wszystkich uczniów ich opiekunom.

 1. Rejestracja

Każde dziecko uczęszczające do szkoły musi być zarejestrowane – aby zapisać dziecko do naszej szkoły prosimy o wypełnienie formularza ucznia klikając na link: https://polskaszkolawliverpool.org.uk/apps/registration.html W razie problemów można wypełnić formularz w wersji doc lub pdf i wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Należy niezwłocznie zgłaszać wszelkie zachodzące zmiany w podanych uprzednio danych – szkoła musi dysponować aktualnymi danymi kontaktowymi. Do naszej szkoły przyjmowane są dzieci, które ukończyły 3 lata. Pierwszeństwo mają dzieci, ktorych rodzeństwo uczęszcza już do naszej szkoły.

 1. Opłaty (rok szkolny 2020/21)

Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty szkolnej w wyznaczonym terminie oraz wysokości ustalonej przez Radę Szkoły. Płatności można dokonywać wyłącznie przelewem na szkolne konto, z podaniem imienia i nazwiska ucznia (sortcode: 40-29-08, nr konta: 82795221).

 

Opłata za rok szkolny 2020/21 wynosi:

1 dziecko - £230.00,

2 dzieci - £380.00,

3 dzieci - £480.00,

4 dzieci - £530.00,

5 dzieci – £580.00.

 

Opłatę należy uiścić w ciągu trzech pierwszych sobót od rozpoczęcia roku szkolnego. Niedotrzymanie terminu płatności będzie skutkowało doliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości £10. 

W razie trudności z terminowym uregulowaniem należności lub konieczności rozłożenia opłaty na raty prosimy o zgłoszenie tego faktu księgowej p. Edycie Ożarek) przed upływem terminu zapłaty – umożliwi to omówienie indywidualnego planu płatności. 

 

W przypadku wycofania dziecka ze szkoły całoroczna opłata nie podlega zwrotowi. Jeśli dziecko będzie wycofane ze szkoły na 2 tygodnie przed rozpoczęciem 2 semestru – zwrócona będzie opłata za 2 semestr. O wycofaniu dziecka ze szkoły należy powiadomić administrację (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

  

Rodzice regularnie spóźniający się z płatnościami za szkołę nie będą mogli w przyszłości skorzystać z rozłożenia opłaty na dwie raty. Ponadto, aby zapewnić miejsce swojemu dziecku/dzieciom, będą proszeni o wniesienie całej opłaty już pierwszego dnia nowego roku szkolnego.

 1. Przywożenie i odbiór dzieci

4.1 Przywożenie

Dzieci poniżej 11 roku życia muszą być przyprowadzone do szkoły pod opieką osoby dorosłej. Rodzice lub osoba upoważniona przez rodzica jest odpowiedzialna za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły, oraz za upewnienie sie, że dziecko znajduje się w klasie albo w budynku szkolnym. Rodzice pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do momentu rozpoczęcia zajęć o 10.30.

 

4.2  Odbiór dzieci ze szkoły

Dzieci muszą być odbierane przez swoich rodziców, chyba że upoważnią inną osobę dorosłą do odbioru dziecka. Rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie nauczyciela dziecka o nazwisku upoważnionej osoby. Dzieci powyżej 11 roku życia mogą samodzielnie wracać do domu, chyba że rodzice, po uprzednim powiadomieniu szkoły, nie wyrażają na to zgody. Uczniowie mający mniej niż 11 lat mogą samodzielnie wracać do domu tylko  po podpisaniu przez rodziców/ opiekunów odpowiedniego formularza zgody (formularz dostępny w pokoju nauczycielskim).

 

Dzieci należy odebrać ze szkoły punktualnie o 14.00 (prosimy rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość w momencie nieprzewidzianego przedłużenia zajęć o 5, 10 minut). Po wywołaniu imienia i nazwiska dziecka przez osobę wypuszczającą dzieci prosimy aby rodzic/osoba upoważniona do odebrania podeszła bliżej do drzwi, tak aby wyraźnie widać było komu przekazywane jest dziecko. Ponadto dzieci w grupach przedszkolnych oraz zerówce będą wydane osobie odbierającej wyłącznie po podaniu ustalonego wcześniej indywidualnego hasła (hasło będzie zgłaszane szkole na początku roku szkolnego).

Rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe, prosimy o ich odbiór o godz. 15:00.

 

W przypadku kiedy rodzic przewiduje spóźnienie jest on zobowiązany o poinformowanie o tym szkołę (tel. 07394068572) lub bezpośrednio nauczyciela uczącego dane dziecko. W takim wypadku pozostaje odpowiedzialnością rodzica zabezpieczenie odbioru dziecka przez inną osobę dorosłą do tego upoważnioną.
W przypadku niezawiadomienia szkoły o spóźnieniu będziemy się telefonicznie kontaktować z rodzicem dziecka. W tym czasie dziecko pozostanie na terenie szkoły pod opieką szkoły.

 

4.3  Brak kontaktu

W przypadku gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, nauczyciel będzie kontaktował się z osobami (rodziną lub przyjaciółmi) których numery telefonów zostały podane na formie rejestracyjnej.
W przypadku niemożności kontaktu z powyższymi osobami, po upływie 1 godziny szkoła może skontaktować się z policją lub Social Services po poradę i pomoc.

 1. Nieobecności

Uczęszczanie do szkoły sobotniej jest dobrowolne, jednakże oczekuje się, że szkoła będzie poinformowana o przewidywanej nieobecności dziecka lub też decyzji o wycofaniu dziecka ze szkoły. Informacje takie prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W wypadku 3 nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka z rzędu oraz braku kontaktu ze strony rodziców, będzie ono skreślone z listy uczniów naszej szkoły.

 

Uczniowie, którzy w ciągu semestru lub całego roku szkolnego będą mieli frekwencję poniżej 50% lub nie będą mieli zaliczonego materiału (brak wystarczającej ilości ocen) nie otrzymają dyplomu/świadectwa zaliczającego semestr/rok szkolny tylko dyplom potwierdzający uczęszczanie do szkoły.

 

W przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i powstaną obawy o jego bezpieczeństwo, szkoła będzie kontaktowała się z rodzicami. Jeśli będzie to konieczne, szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd. Jeśli w szkole zdarzyło się coś niepokojącego zarówno dziecko jak i jego rodziców– należy jak najszybciej skontaktować się z dyrektorem szkoły (lub w ciągu 3 dni od zdarzenia) mailowo lub telefonicznie.

 1. Wypadek

W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi rodzice będą natychmiast poinformowani. Przy obrażeniach nie wymagających natychmiastowej ingerencji lekarza, dziecku zostanie udzielona pomoc w szkole. Przy obrażeniach wymagających natychmiastowej  pomocy lekarskiej, zostanie wezwane pogotowie. W szkole nie będzie podawało się dziecku żadnych lekarstw.

 1. Fotografowanie

Prosimy o wyrażenie zgody lub sprzeciwu na fotografowanie i publikowanie zdjęć dziecka w mediach. Odpowiednia formuła znajduje się na formularzu osobowym ucznia.

Jednocześnie informujemy, że publikowane zdjęcia nie będą podpisywane imieniem i nazwiskiem osób widniejących na zdjęciach, co uniemożliwia ich identyfikację.

Prosimy wszystkich rodziców robiących zdjęcia podczas szkolnych przedstawień o niepublikowanie w internecie zdjęć, na których widnieją inne dzieci.

 1. Podejrzenie o molestowanie lub zaniedbywanie

Jakiekolwiek znaki wskazujące na to, że dziecku dzieje się krzywda lub, że jest zaniedbywane, będą traktowane bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie się dokładnie trzymała wskazówek zawartych w odpowiednim dokumencie ‘Child Protection Policy’ zgodnych z prawem angielskim.

 1. Zachowanie w czasie lekcji i przerw.

Obojętna postawa ucznia wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły zakłóca pracę w klasie i szkodzi innym uczniom.

Uczeń naszej szkoły jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu Ucznia - jeżeli 3 krotnie złamie któryś z jego punktów, dostanie upomnienie i będzie przeprowadzona rozmowa z nim i jego rodzicami w celu podjęcia odpowiednich kroków. W przypadku braku poprawy, zostanie on zawieszony w prawach ucznia, co może doprowadzić do skreślenia z listy uczniów naszej szkoły.

 1. Narkotyki, lekarstwa które można nabyć bez recepty i inne używki

Narkotyki, lekarstwa które można nabyć bez recepty i inne używki jakiegokolwiek rodzaju są niedozwolone na terenie szkoły. Dyrektor może całkowicie wykluczyć dziecko ze szkoły, które zażywa lub sprzedaje narkotyki, nawet jeśli zdarzyło się to po raz pierwszy. Ponadto zostaną poinformowane odpowiednie urzędy .
Picie i posiadanie alkoholu, palenie i posiadanie przez uczniów papierosów na terenie szkoły jest zabronione.

 1. Bezpieczeństwo wolontariuszy

Priorytetem naszej szkoły jest bezpieczeństwo każdego zarejestrowanego dziecka na jej terenie. Niezmiernie jednak ważne jest również bezpieczeństwo każdego nauczyciela, asystenta, członka zarządu i pracownika administracyjnego. Każdego członka naszego personelu należy traktować z poważaniem i szacunkiem - szkoła nie będzie prowadziła dialogu z rodzicami/opiekunami, wykazującymi się arogancją i brakiem szacunku do innych osób.  W przypadku  takiego zdarzenia, aroganccy rodzice zostaną poproszeni o opuszczenie terenu szkoły.  Brak kultury osobistej nie będzie tolerowany.

 1. Zobowiązania rodziców/opiekunów

Ze względu na brak możliwości zapewnienia przez naszą szkołę specjalistycznej opieki, rodzice uczniów u których stwierdzono problemy zdrowotne (poważne trudności w nauce, problemy z zachowaniem - ADHD, autyzm itp...) powinni być obecni podczas zajęć. Wszyscy rodzice pozostający w szkole będą poddani sprawdzeniu DBS. Indywidualne przypadki włączenia dzieci bez nadzoru rodzicielskiego będą poddawane dyskusji, w której udział weźmie nauczyciel, rodzic oraz dyrektor szkoły).

 

Jako rodzic/opiekun dziecka uczęszczającego do szkoły zobowiązuję się do:

 1. Dokładnego zapoznania się z regulaminem szkoły oraz przestrzegania reguł tam zawartych,

 2. Dopilnowania punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci oraz utrzymywania wysokiej frekwencji,

 3. Dopilnowania odrabiania przez dziecko prac domowych,

 4. Niezwłocznego podawania informacji i zmianie adresu, telefonu, danych personalnych opiekunóe dziecko lub stanu zdrowia dziecka (np. pojawienie się alergii) o których szkoła powinna wiedzieć,

 5. Zapoznawania się z informacjami przysłanymi w emailach lub zamieszczanych w na szkolnej stronie w Aktualnościach,

 6. Uczestnictwa we wszystkich organizowanych spotkaniach nauczyciela z rodzicami.

 7. Stosowania się do wymogów dotyczących parkowania samochodów przez rodziców: zakaz wjazdu na Aviemore Rd – przyszkolny parking (na lewo od bramy wjazdowej)  jest wyłącznie dla personelu szkoły.

 

 

Kodeks Ucznia

 1. Będę regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły.
 2. Będę się odnosić z szacunkiem do pracowników szkoły jak i innych uczniów.
 3. Będę skoncentrowany i uważny na lekcjach.
 4. Nie będę przeszkadzał innym uczniom. Nie będę jeść ani pić podczas lekcji.
 5. Będę regularnie odrabiać pracę domową.
 6. Będę przygotowany do lekcji i nie zapomnę o przynoszeniu zeszytów, podręczników i przyborów do pisania.
 7. Rozumiem, że telefony komórkowe i gry elektroniczne muszą być wyłączone i schowane zarówno podczas lekcji jak i przerwy. Robienie zdjęć prywatnym telefonem na terenie szkoły jest niedopuszczalne.
 8. Nie będę opuszczać terenu szkoły w godzinach zajęć (10.30 – 14.00).
 9. Rozumiem, że nie wolno pozostawać w klasach podczas przerwy – czas ten będę spędzać na boisku lub sali gimnastycznej.
 10. Będę szanować budynek szkolny i jego wyposażenie – rozumiem, że należy ono do angielskiej szkoły i powinienem go zostawić w takim stanie w jakim go zastałem.
 11. Rozumiem, że posiadanie i zażywanie narkotyków, palenie papierosów i spożywanie alkoholu jest zabronione.