• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Regulamin/Dokumenty

Formularz rejestracyjny | Regulamin szkoły | Kodeks ucznia

 

 

 Formularz rejestracyjny ucznia:

 

https://polskaszkolawliverpool.org.uk/apps/registration.html

  

Regulamin Polskiej Sobotniej Szkoły im. Jana Pawła II w Liverpoolu

 1. Harmonogram zajęć

Uczęszczanie do polskiej szkoły jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej zgodnie z prawem angielskim.

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w godzinach: 10:00 – 13:30. 

Wykaz sobót wolnych od zajęć szkolnych (przerwy semestralne, święta itp.) widnieją na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności.

Prowadzenie przez rodziców indywidualnych rozmów z nauczycielami może odbywać się wyłącznie po zakończeniu zajęć lekcyjnych i przekazaniu wszystkich uczniów ich opiekunom.

 1. Rejestracja

Każde dziecko uczęszczające do szkoły musi być zarejestrowane – aby zapisać dziecko do naszej szkoły prosimy o wypełnienie formularza ucznia klikając na link: https://polskaszkolawliverpool.org.uk/apps/registration.html 

Należy niezwłocznie zgłaszać wszelkie zachodzące zmiany w podanych uprzednio danych – szkoła musi dysponować aktualnymi danymi kontaktowymi.

Do naszej szkoły przyjmowane są dzieci, które ukończyły 4 lata. Pierwszeństwo mają dzieci, ktorych rodzeństwo uczęszcza już do naszej szkoły.

 1. Opłaty 

Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty szkolnej w wyznaczonym terminie oraz wysokości ustalonej przez Radę Szkoły. 

Płatności można dokonywać wyłącznie przelewem na szkolne konto (UWAGA! NOWE KONTO: NatWest, Sort Code: 537044, Account No: 82928029).

 

Opłaty od września 2021 wynosić będą:

 

1 dziecko - £7,5 za sobotę / £262,50 za cały rok szkolny,

2 dzieci - £6 za sobotę / £420 za cały rok szkolny,

3 dzieci - £5 za sobotę / £525 za cały rok szkolny,

4 dzieci - £4 za sobotę / £560 za cały rok szkolny,

5 dzieci - £4 za sobotę / £700 za cały rok szkolny.

Rok szkolny będzie podzielony na 3 semestry (pokrywające się z semestrami w angielskich szkołach) i opłatę będzie można uiścić z góry za cały rok szkolny lub w ratach pokrywającymi się z semestrami.

 

Opłatę należy uiścić w ciągu trzech tygodni od otrzymania faktury. W razie trudności z terminowym uregulowaniem należności prosimy o zgłoszenie tego faktu pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przed upływem terminu zapłaty.

  

 1. Przywożenie i odbiór dzieci

4.1 Przywożenie

Dzieci poniżej 11 roku życia muszą być przyprowadzone do szkoły pod opieką osoby dorosłej. Rodzice lub osoba upoważniona przez rodzica jest odpowiedzialna za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły, oraz za upewnienie sie, że dziecko znajduje się w klasie albo w budynku szkolnym. Rodzice pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do momentu rozpoczęcia zajęć o 10:00.

 

4.2  Odbiór dzieci ze szkoły

Dzieci muszą być odbierane przez swoich rodziców, chyba że upoważnią inną osobę dorosłą do odbioru dziecka. Rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie nauczyciela dziecka o nazwisku upoważnionej osoby. Dzieci powyżej 11 roku życia mogą samodzielnie wracać do domu, chyba że rodzice, po uprzednim powiadomieniu szkoły, nie wyrażają na to zgody. Uczniowie mający mniej niż 11 lat mogą samodzielnie wracać do domu tylko  po podpisaniu przez rodziców/ opiekunów odpowiedniego formularza zgody (formularz dostępny w pokoju nauczycielskim).

 

Dzieci należy odebrać ze szkoły punktualnie o 13.30 (prosimy rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość w momencie nieprzewidzianego przedłużenia zajęć o 5 -10 minut). Po wywołaniu imienia i nazwiska dziecka przez osobę wypuszczającą dzieci prosimy aby rodzic/osoba upoważniona do odebrania podeszła bliżej do drzwi, tak aby wyraźnie widać było komu przekazywane jest dziecko. Ponadto dzieci w grupach przedszkolnych oraz zerówce będą wydane osobie odbierającej wyłącznie po podaniu ustalonego wcześniej indywidualnego hasła (hasło będzie zgłaszane szkole na początku roku szkolnego).

 

W przypadku kiedy rodzic przewiduje spóźnienie jest on zobowiązany o poinformowanie o tym szkołę (tel. 07394068572) lub bezpośrednio nauczyciela uczącego dane dziecko. W takim wypadku pozostaje odpowiedzialnością rodzica zabezpieczenie odbioru dziecka przez inną osobę dorosłą do tego upoważnioną.
W przypadku niezawiadomienia szkoły o spóźnieniu będziemy się telefonicznie kontaktować z rodzicem dziecka. W tym czasie dziecko pozostanie na terenie szkoły pod opieką szkoły.

 

4.3  Brak kontaktu

W przypadku gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, nauczyciel będzie kontaktował się z osobami (rodziną lub przyjaciółmi) których numery telefonów zostały podane na formie rejestracyjnej.
W przypadku niemożności kontaktu z powyższymi osobami, po upływie 1 godziny szkoła może skontaktować się z policją lub Social Services po poradę i pomoc.

 1. Nieobecności

Uczęszczanie do szkoły sobotniej jest dobrowolne, jednakże oczekuje się, że szkoła będzie poinformowana o przewidywanej nieobecności dziecka lub też decyzji o wycofaniu dziecka ze szkoły. Informacje takie prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W wypadku 3 nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka z rzędu oraz braku kontaktu ze strony rodziców, będzie ono skreślone z listy uczniów naszej szkoły.

 

Uczniowie, którzy w ciągu semestru lub całego roku szkolnego będą mieli frekwencję poniżej 50% lub nie będą mieli zaliczonego materiału (brak wystarczającej ilości ocen) nie otrzymają dyplomu/świadectwa zaliczającego semestr/rok szkolny tylko dyplom potwierdzający uczęszczanie do szkoły.

 

W przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i powstaną obawy o jego bezpieczeństwo, szkoła będzie kontaktowała się z rodzicami. Jeśli będzie to konieczne, szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd. Jeśli w szkole zdarzyło się coś niepokojącego zarówno dziecko jak i jego rodziców– należy jak najszybciej skontaktować się z dyrektorem szkoły (lub w ciągu 3 dni od zdarzenia) mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznie (07312422260).

 1. Wypadek

W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi rodzice będą natychmiast poinformowani. Przy obrażeniach nie wymagających natychmiastowej ingerencji lekarza, dziecku zostanie udzielona pomoc w szkole. Przy obrażeniach wymagających natychmiastowej  pomocy lekarskiej, zostanie wezwane pogotowie. W szkole nie będzie podawało się dziecku żadnych lekarstw.

 1. Fotografowanie

Prosimy o wyrażenie zgody lub sprzeciwu na fotografowanie i publikowanie zdjęć dziecka w mediach. Odpowiednia formuła znajduje się na formularzu osobowym ucznia.

Jednocześnie informujemy, że publikowane zdjęcia nie będą podpisywane imieniem i nazwiskiem osób widniejących na zdjęciach, co uniemożliwia ich identyfikację.

Prosimy wszystkich rodziców robiących zdjęcia podczas szkolnych przedstawień o niepublikowanie w internecie zdjęć, na których widnieją inne dzieci.

 1. Podejrzenie o molestowanie lub zaniedbywanie

Jakiekolwiek znaki wskazujące na to, że dziecku dzieje się krzywda lub, że jest zaniedbywane, będą traktowane bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie się dokładnie trzymała wskazówek zawartych w odpowiednim dokumencie ‘Child Protection Policy’ zgodnych z prawem angielskim.

 1. Zachowanie w czasie lekcji i przerw.

Obojętna postawa ucznia wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły zakłóca pracę w klasie i szkodzi innym uczniom.

Uczeń naszej szkoły jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu Ucznia - jeżeli 3 krotnie złamie któryś z jego punktów, dostanie upomnienie i będzie przeprowadzona rozmowa z nim i jego rodzicami w celu podjęcia odpowiednich kroków. W przypadku braku poprawy, zostanie on zawieszony w prawach ucznia, co może doprowadzić do skreślenia z listy uczniów naszej szkoły.

 1. Narkotyki, lekarstwa które można nabyć bez recepty i inne używki

Narkotyki, lekarstwa które można nabyć bez recepty i inne używki jakiegokolwiek rodzaju są niedozwolone na terenie szkoły. Dyrektor może całkowicie wykluczyć dziecko ze szkoły, które zażywa lub sprzedaje narkotyki, nawet jeśli zdarzyło się to po raz pierwszy. Ponadto zostaną poinformowane odpowiednie urzędy .
Picie i posiadanie alkoholu, palenie i posiadanie przez uczniów papierosów na terenie szkoły jest zabronione.

 1. Bezpieczeństwo wolontariuszy

Priorytetem naszej szkoły jest bezpieczeństwo każdego zarejestrowanego dziecka na jej terenie. Niezmiernie jednak ważne jest również bezpieczeństwo każdego nauczyciela, asystenta, członka zarządu i pracownika administracyjnego. Każdego członka naszego personelu należy traktować z poważaniem i szacunkiem - szkoła nie będzie prowadziła dialogu z rodzicami/opiekunami, wykazującymi się arogancją i brakiem szacunku do innych osób.  W przypadku  takiego zdarzenia, aroganccy rodzice zostaną poproszeni o opuszczenie terenu szkoły.  Brak kultury osobistej nie będzie tolerowany.

 1. Zobowiązania rodziców/opiekunów

Ze względu na brak możliwości zapewnienia przez naszą szkołę specjalistycznej opieki, rodzice uczniów u których stwierdzono problemy zdrowotne (poważne trudności w nauce, problemy z zachowaniem - ADHD, autyzm itp...) powinni być obecni podczas zajęć. Wszyscy rodzice pozostający w szkole będą poddani sprawdzeniu DBS. Indywidualne przypadki włączenia dzieci bez nadzoru rodzicielskiego będą poddawane dyskusji, w której udział weźmie nauczyciel, rodzic oraz dyrektor szkoły).

 

Jako rodzic/opiekun dziecka uczęszczającego do szkoły zobowiązuję się do:

 1. Dokładnego zapoznania się z regulaminem szkoły oraz przestrzegania reguł tam zawartych,

 2. Dopilnowania punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci oraz utrzymywania wysokiej frekwencji,

 3. Dopilnowania odrabiania przez dziecko prac domowych,

 4. Niezwłocznego podawania informacji i zmianie adresu, telefonu, danych personalnych opiekunóe dziecko lub stanu zdrowia dziecka (np. pojawienie się alergii) o których szkoła powinna wiedzieć,

 5. Zapoznawania się z informacjami przysłanymi w emailach lub zamieszczanych w na szkolnej stronie w Aktualnościach,

 6. Uczestnictwa we wszystkich organizowanych spotkaniach nauczyciela z rodzicami.

 7. Stosowania się do wymogów dotyczących parkowania samochodów przez rodziców: przyszkolny parking jest wyłącznie dla personelu szkoły.

 

Kodeks Ucznia

 1. Chodzę do szkoły regularnie i jestem punktualny.
 2. Jestem przygotowany do lekcji i nie zapominam o przynoszeniu zeszytów, podręczników i przyborów do pisania.
 3. Regularnie odrabiam pracę domową.
 4. Jestem skoncentrowany i uważny na lekcjach. Nie przeszkadzam innym.
 5. Nie jem ani nie piję podczas lekcji.
 6. Odnoszę się z szacunkiem do pracowników szkoły jak i innych uczniów.
 7. Pytam, jeśli czegoś nie wiem lub nie rozumiem.
 8. Jestem koleżeński i pomocny. Nie sprawiam innym przykrości.
 9. Używam słów: proszę, przepraszam, dziękuję. 
 10. Rozumiem, że telefony komórkowe i gry elektroniczne muszą być wyłączone i schowane zarówno podczas lekcji jak i przerwy. Wiem, że robienie zdjęć

LEKCJE ONLINE 

 

Zasady obowiązujące podczas lekcji online oraz zgoda rodziców: kliknij tutaj, aby wejść na link 

 

Kodeks Ucznia podczas lekcji online na Teams:

 1. Pamiętaj, że otrzymany emailem link do spotkania/lekcji na Teams jest przeznaczony tylko dla uczniów naszej szkoły i nie może być przekazywany dalej.
 2. Zaloguj się na spotkanie swoim imieniem i nazwiskiem – inaczej nauczyciel nie wpuści Cię z poczekalni na lekcję (nie będzie wiedział kim jesteś).
 3. Bądź gotowy do pracy: miej podłączony/naładowany komputer/tablet, zeszyty, podręczniki i coś do pisania w zasięgu ręki. Jeśli nauczyciel wysłał wcześniej materiały do wydrukowania – miej je również przygotowane.
 4. Podczas logowania oraz w trakcie lekcji miej włączoną kamerkę i wyłączony mikrofon, o ile nauczyciel nie poprosi o zmianę tych ustawień.
 5. Zadbaj o to, aby żadne hałasy nie przeszkadzały Ci w pokoju podczas lekcji (w miarę możliwości korzystaj ze słuchawek) – najlepiej wycisz/schowaj swój telefon.
 6. Bądź punktualny, odpowiednio ubrany, z szacunkiem traktuj pozostałych uczestników spotkania – tak jak na normalnej lekcji w szkole.
 7. Jeśli chcesz zadać pytanie - „podnieś rękę do góry” naciskając odpowiednią ikonkę, nie unikaj odpowiedzi na zadawane przez nauczyciela pytania (włącz swój mikrofon), wykorzystuj czat tylko do zadawania pytań nauczycielowi lub do odpowiedzi.
 8. Pozostawań na lekcji do końca (dopóki nauczyciel nie zakończy spotkania).
 9. Pamiętaj, że nagrywanie lekcji lub robienie zdjęć ekranu przez uczniów jest niedopuszczalne.